KALİTE YÖNETİMİ

Tahribatsız Muayene

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşteri istek ve beklentilerinin karşılanarak, memnuniyetinin sağlanması,

 • İtiraz ve şikayetlerin en etkin biçimde alınıp değerlendirilerek tarafsız bir şekilde sonuçlandırmak

 • Muayenelerin ilgili standartlara göre kontrollerinin yapılması, doğruluğu ispatlanmış metot ve cihazlardan yararlanarak sonuçlarının en kısa sürede doğru ve güvenilir olarak müşterilere iletilmesi,

 • Yapılan muayenelerin ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi,


 • Muayene alanı kapsamında yapılan-yapılacak muayenelerde tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve müşteri bilgilerinin gizliliği esasının uygulanması,

 • Çalışan personel için, gerekli eğitimlerin alınarak yetkinliklerinin artırılması, bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve çalışanların mutluluğu,

 • Çevre kanun ve düzenlemelere uyulması ve çevreye zarar verecek uygulamalardan kaçınılması.
 • KALİTE BELGELERİ

  ÇEVRE POLİTİKASI

  ESG Kalite ailesi yürürlükte bulunan "İSG Mevzuatları" 'na ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve "Kişisel Koruyucu Ekipmanları" bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak konusunda bütün imkanlarını kullanmak.

  İşyeri ve işyeri dışında çalışan personelin iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  İş Sağlığı ve Güvenliğinin en önemli öğesi olan eğitim faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek,

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve üçüncü tarafların ulaşabileceği açıklıkta tutmak ve gerekli hallerde paylaşmak temel şirket ilkelerimizdir.

  ÜST YÖNETİM GİZLİLİK, BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

  ESG Kalite Mühendislik:

  Tahribatsız Muayene alanında gerçekleştireceği hizmetleri tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştireceğini,

  Gerçekleştireceği muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmayacağını,

  Kendi bünyesinde yaptığı işleri kendi çıkarına ve herhangi bir kuruluşun çıkarına kullanmayacağını,

  Müşteri veya taşeronlarından gelebilecek muayene sonucunu etkiletmeye yönelik baskı, tehdit, teklif vb. durumların gerçekleşmesi halinde bu talebi kesinlikle reddedeceğini Kendi personelinin herhangi bir çıkar çatışmasına girmeyeceğini, bunu talep etmesi halinde reddedeceğini,

  Gerçekleştirdiği işlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğini,

  Gerçekleştirdiği işlerde her müşteri için aynı muayene prosedürlerini ve standartlarını uygulayacağını

  Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı takdirde konu ile ilgi olarak Kocaeli Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul eder.

  Üst Yönetim Gizlilik, Bağımsızlık Ve Tarafsızlık Taahhütnamesi indirmek için tıklayınız.
  KALİTE, GÜVEN

  "ESG KALİTE" çevreyi koruyan iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde her yerde kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir. Özenli ve özverili olarak çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz.
  Saygılarımızla

  Detaylı Bilgi